ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผู้ปกครอง-นักเรียน
dot
bulletทำไมต้องเรา
bulletเราทำงานอย่างไร
bulletความปลอดภัย ความสบายใจ
bulletติวเตอร์คุณภาพเป็นอย่างไร
bulletอัตราค่าเรียน
bulletแจ้งหาติวเตอร์สอนพิเศษ
bulletสอนพิเศษที่ สยาม/BTS
dot
สำหรับติวเตอร์สอนพิเศษ
dot
bulletสมัครติวเตอร์กับเรา
bulletดูงานสอนพิเศษมาใหม่
bulletแจ้งรับงานสอน
dot
กวดวิชาใกล้บ้าน...คุณ
dot
bulletสถาบันกวดวิชาในเขตกรุงเทพฯ
bulletสถาบันกวดวิชาในส่วนภูมิภาค
bulletลงประชาสัมพันธ์สถาบันกวดวิชา
bulletติวเตอร์ที่เชียงใหม่
bulletติวเตอร์ที่ขอนแก่น
bulletติวเตอร์ที่โคราช
bulletติวเตอร์ที่หาดใหญ่
dot
ผู้สนับสนุน...
dot
dot
ย่างก้าว...เข้าโรงเรียน
dot
bulletรายชื่อโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ
dot
เรื่อง...ควรรู้
dot
bulletGAT/PAT
bulletO-NET A-NET
bulletCU-AAT
bulletCU-TEP
bulletCU-BEST
bulletCU-ATS
bulletSMART-I
bulletSMART-II
bulletTU-GET
dot
ไม่ไกลเกินความพยายาม
dot
bulletTop University in Thailand
bulletจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bulletมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
dot
ก้าวให้ไกล..ไปให้ถึง
dot
bulletHarvard University
bulletUniversity of Cambridge
bulletYALE University
bulletUCL
bulletImperial College London
bulletUniversity of Oxford
bulletUniversity of Chicago
bulletPrinceton University
bulletMIT
bulletTop University in the world
dot
วัยรุ่น วัยเรียน
dot
bulletDek-D
bulletวิชาการ.com
bulletEduzone.com
bullettlcthai.com
dot
เรื่อง..เล็กๆน้อยๆที่สำคัญ
dot
bulletพัฒนาทักษะของผู้เรียน
bulletเมื่อลูกเป็น...เด็กขี้อาย
bullet6 วิธีพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
bulletการเรียนคณิตศาสตร์(1)
bulletการเรียนคณิตศาสตร์(2)
bullet5 ขั้นหาติวเตอร์สอนพิเศษที่ดี
bulletเคล็ดลับเรียนภาษาอังกฤษ (1)
bulletเรียนคณิตศาสตร์อ่อน
bulletเล็กๆน้อยๆ เรียนพิเศษ สอนพิเศษ
bulletครูสอนพิเศษคณิตศาสตร์
bulletเมื่อไรที่ลูกต้องการครูสอนพิเศษ
bulletผู้ปกครองกับการเรียนพิเศษ
bulletวิธีหาครูสอนพิเศษผ่านตัวแทน
bulletเคล็ดลับการหาติวเตอร์
bullet5 สิ่งกับการเป็นผู้ปกครองที่ดี
bulletพัฒนาทักษะการอ่านของลูกคุณ
bulletช่วยลูกในด้านการเรียนรู้
bulletสอนการบ้านลูกๆได้อย่างไร
dot
GREAT ECON TUTOR
dot
bulletGREAT ECON TUTOR
bulletแลกลิงค์กับเรา
bulletห้องรักเรียน(Webboard)
bulletสอนพิเศษฟิสิกส์
bulletสอนพิเศษเคมี
bulletสอนพิเศษชีววิทยา
bulletแลกลิงค์กับเรา(2)
bulletสอนพิเศษวิทยาศาสตร์
bulletสอนพิเศษภาษาไทย
bulletเรียนพิเศษ
bulletครูสอนพิเศษ


CU-AAT

 CU-AAT

รายละเอียดเกี่ยวกับ CU-AAT 
 
วัดอะไร?
 
แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้
 
   1. Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้
 
      - Arithmetic
      - Algebra
      - Geometry
      - Problem solving
 
   2. Verbal Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษาในเรื่องต่อไปนี้
 
      - Understanding how the different parts of a sentence fit logically tgether
      - Finding the meanint of vocabulay in context
      - Identifying sentence errors
      - Improving sentences and paragraphs.
 
แบบทดสอบส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ดังนี้
 
   1.The Critical Reading Section
 
     - Sentence Completion
     - Passage-based Reading
 
   2. The Writing Section
 
     - Improving Sentences
     - Identifying Sentene Errors
     - Improving Paragraphs
 
 
นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?
 
แบบทดสอบวัดความถนัด CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ค่าสมัครสอบ
 
   800 บาท
 
หมายเหตุ !
  1. แบบทดสอบ AAT เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกทั้งหมด
  2. การคิดคะแนนหากผู้เข้าสอบตอบผิดจะถูกหักข้อละ 0.25 คะแนน
 
ตารางสอบ CU-AAT 2010
Test Schedule
Test Dates
Test Time
Registration/Payment Periods
ครั้งที่ 1
17 ม.ค. 53
13.00-15.30
14 - 24 ธ.ค. 52
ครั้งที่ 2
11 ก.ค. 53
13.00-15.30
1-10 มิ.ย. 53
ครั้งที่ 3
14 พ.ย. 53
13.00-15.30
1-11 ต.ค. 53
ครั้งที่ 4
19 ธ.ค. 53
13.00-15.30
1-11 พ.ย. 53
 
วิธีการสมัคร
 
     ผู้สมัครต้องสมัครสอบผ่านโปรแกรมลงทะเบียนแบบOnlineทาง Internet เท่านั้น และหลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว โปรแกรมจะสร้างใบลงทะเบียนให้ผู้สมัคร ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้สมัครใช้ในการลงทะเบียนต้องต่อเข้ากับเครื่องพรินเตอร์ให้พร้อม
 
ใบลงทะเบียน

     หลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถูกต้องแล้วระบบจะสร้างใบลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
 
       ส่วนที่ 1 : แสดงตารางสอบที่ผู้สมัครเลือกและค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

       ส่วนที่ 2 : เป็นหลักฐานการชำระเงินของผู้สมัครหลังจากที่ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมที่งธนาคารเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่งธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินผู้สมัครสามารถใช้ส่วนที่2นี้เป็นใบเสร็จรับเงินชั่วคราวได้แต่ยังไม่ถือเป็นใบเสร็จที่ถูกต้องตามกฎหมายศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯจะส่งใบเสร็จที่ถูกต้องพร้อมบัตรเข้าห้องสอบ(ใบเดียวกัน)ให้แก่ผู้สมัครทางไปรษณีย์ประมาณ1สัปดาห์ก่อนการสอบ

       ส่วนที่ 3 : เป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคารซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะฉีกส่วนนี้เก็บไว้
 
ค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียม

     ศูนย์ทดสอบฯ คิดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวิชาละ 800 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมของธนาคาร 15 บาทต่อใบลงทะเบียน 1 ใบ โดยในการชำระค่าธรรมเนียม ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มใบลงทะเบียนที่พิมพ์จากโปรแกรมลงทะเบียนแบบOnlineเท่านั้น เพื่อนำไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมที่ี่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์หรือไทยธนาคาร (ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ)ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ระบุไว้บนใบลงทะเบียนและให้เจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตราชำระเงินบนใบลงทะเีบียนไว้เป็นหลักฐาน การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครลงทะเบียนถููกต้องและชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
   
     การชำระเงินโดยการกรอกใบนำฝากของธนาคารหรือการชำระเงินนอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้จะถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะ และผู้สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือเลื่อนการลงทะเบียนหรือโอนเงินให้ผู้สมัครรายอื่นได้
 
นโยบายการคืนเงิน
  
     ศูนย์ทดสอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 
การแจ้งสถานที่สอบ 

     ในการแจ้งข้อมูลสถานที่สอบนั้น ศูนย์ทดสอบฯจะดำเนินการแจ้งข้อมูลผ่าน 2 ช่องทางหลัก ดังนี้
 
1.เว็บไซต์
    ศูนย์ทดสอบฯจะแจ้งข้อมูลสถานที่สอบผ่านทาง เว็บไซต์ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยเข้าไปในโปรแกรมลงทะเบียนในเว็บไซต์(ต้องใส่ Login ID และ Password)
|
ตรวจสอบสถานที่สอบ  

2.ไปรษณีย์
    ศูนย์ทดสอบฯจะจัดส่งบัตรสอบเพื่อแจ้งสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์ประมาณ1สัปดาห์ก่อนการสอบ โดยผู้สมัครต้องนำบัตรสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นแสดงตัวในวันสอบ
  |
ตัวอย่างบัตรเข้าห้องสอบ
 
กรณีที่ไม่ได้รับบัตรสอบ

    กรณีที่ไม่ได้รับบัตรสอบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าที่แจ้งสถานที่สอบ
ออกมาใช้แทนได้
 
การแจ้งผลสอบ

     ในการแจ้งผลสอบนั้น ศูนย์ทดสอบฯจะดำเนินการแจ้งข้อมูลผ่าน 2 ช่องทางหลัก ดังนี้
 
1.เว็บไซต์
     ศูนย์ทดสอบฯ จะแจ้งผลสอบให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ประมาณ 3 สัปดาห์์หลังจากวันสอบ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยเข้าไปในโปรแกรมลงทะเบียนในเว็บไซต์(ต้องใส่ Login ID และ Password)
|
ตรวจสอบผลการสอบ   
 
2.ไปรษณีย์
   ศูนย์ทดสอบฯจะจัดส่งใบรายงานคะแนนเพื่อแจ้งผลสอบให้ผู้สมัครสอบทราบทางไปรษณีย์ประมาณ3สัปดาห์หลังจากวันสอบ
|
ตัวอย่างใบรายงานผลคะแนน
 
    ในกรณีที่ประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลการสอบ ให้ดำเนินการได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ
 
กรณีที่ไม่ได้รับผลสอบ

    หากผู้สมัครไม่ได้รับใบรายงานคะแนนให้เข้าไปตรวจผลสอบในเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบฯและสามารถมาติดต่อกรอกใบคำร้องเพื่อขอใบรายงานคะแนนได้ที่ศูนย์ทดสอบฯ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับผลสอบให้ท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำร้องจากในเว็บไซต์ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนำเอกสารมายื่นที่ศูนย์ทดสอบฯ อาคารจามจุรี8ชั้น3(อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอุเทนถวาย)
 
หลักฐานแสดงตนเอง 

     ผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานมายื่นแสดงตนเองในห้องสอบดังนี้
      บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีที่ผู้สมัครเป็นคนไทย)
      หรือหนังสือพาสปอร์ต(กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ)
 
ข้อปฏิบัติในวันสอบ
 
       1. ภาคบ่าย (CU-AAT ) ประตูเปิด 12.45 น. เริ่มสอบ 13.00 น. ประตูปิด 13.15 น.
      * ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่ไปถึงสนามสอบหลังจากปิดประตูแล้วเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด *
       2.ผู้เข้าสอบต้องนำดินสอ 2B ยางลบ และปากกา
       3.ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตัวในวันสอบ
       4.ผู้เข้าสอบไม่สามารถออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาการสอบได้
       5.อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขที่ไม่มีกราฟฟิกได้
คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่าง
       เครื่องคิดเลขที่อนุญาตให้ใช้ในห้องสอบ
       6.ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบ
       - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
          ตามประเพณีนิยมเช่น นักเรียน นักศึกษาแต่งชุดเครื่องแบบ บุคคลทั่วไป ผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ต
          กางเกงขายาวสีและแบบสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น
          ผู้หญิงใส่เสื้อมีแขน สวมกระโปรงที่ไม่สั้นเกินไป หรือกางเกงขายาว สีและแบบสุภาพ
          (ห้ามสวมกางเกง-กระโปรงยีนส์)สวมรองเท้าหุ้มส้นปิดนิ้วเท้า
       - ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือวิทยุสื่อสาร
         เครื่องบันทึกเสียง หากตรวจพบในห้องสอบผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที
       - ห้ามใช้บัตรอื่นนอกจากบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง
       - ห้ามนำกระเป๋าอุปกรณ์การเขียนกระเป๋าถือสตรี หรือกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
         ทั้งนี้จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆทั้งสิ้น
       - ห้ามนำเครื่องดื่ม อาหาร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 
ที่มา : http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_aat.html


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 www.greattutorservice.com
รับสอนพิเศษ  สอนพิเศษ รับสอนพิเศษตามบ้าน บริการจัดหาติวเตอร์ ติวเตอร์คุณภาพ กวดวิชาต่างๆ
Tel.081-6899599
Thailand

seo by thaiseoteam เกมส์